Pismeni zadaci

MKo6BGIII_264

Matematički list br. 4, 2007/08

II grupa

1. U četvorouglu \(ABCD\) ugao \(\alpha\) je 80% pravog ugla, ugao \(\beta\) je \(\frac{3}{4}\) opruženog ugla, a ugao \(\gamma\) je \(74^{\circ}\). Izračunaj sve unutrašnje i sve spoljašnje uglove tog četvorougla.

 

2. Jedan spoljašnji ugao paralelograma je \(84^{\circ}\). Odredi sve ostale uglove tog paralelograma.

 

3. Konstruiši paralelogram \(ABCD\) ako je data njegova stranica \(a=6cm\), visina \(h_a=3cm\) i jedna dijagonala \(AC=6cm\).

 

4. Konstruiši romb čije su dijagonale \(6cm\) i \(8cm\), pa konstruiši ose simetrije tog romba.

Pogledaj zadatke za I grupu: MKo6BGIII_263

MKo6BGIII_263

Matematički list br. 4, 2007/08

I grupa

1. U četvorouglu \(ABCD\) ugao \(\alpha\) je \(\frac{4}{2}\) pravog ugla, ugao \(\beta\) je 80% opruženog ugla, a ugao \(\gamma\) je \(72^{\circ}\). Izračunaj sve unutrašnje i sve spoljašnje uglove tog četvorougla.

 

2. Jedan spoljašnji ugao paralelograma je \(108^{\circ}\). Odredi sve ostale uglove tog paralelograma.

 

3. Konstruiši paralelogram \(ABCD\) ako je data njegova stranica \(a=7cm\), visina \(h_a=4cm\) i unutrašnji ugao od \(105^{\circ}\).

 

4. Konstruiši kvadrat čija je dijagonala \(6cm\), pa konstruiši ose simetrije tog kvadrata.

Pogledaj zadatke za II grupu: MKo6BGIII_264

MKo6BGIII_247

Matematički list br. 3, 2009/10

I grupa

1. Izračunaj uglove paralelograma ako je jedan od njih dva puta veći od drugog.

 

2. Konstruiši romb ako je jedan ugao \(45^{\circ}\) a veća dijagonala \(8cm\).

 

3. Simetrale uglova na jednoj osnovici jednakokrakog trapeza seku se pod uglom od \(134^{\circ}\). Izračunaj uglove trapeza.

 

4. Konstruiši pravougli trapez ako su osnovice \(6cm\) i \(4cm\) i ugao \(60^{\circ}\).

 

5. Dokaži da su dijagonale pravougaonika jednake.

Pogledaj zadatke za II grupu: MKo6BGIII_248

MKo6BGIII_248

Matematički list br. 3, 2009/10

II grupa

1. Izračunaj uglove paralelograma ako je jedan od njih tri puta veći od drugog.

 

2. Konstruiši pravougaonik ako je dijagonala \(8cm\) i ugao između dijagonala \(120^{\circ}\).

 

3. Simetrale uglova na jednoj osnovici pravouglog trapeza seku se pod uglom od \(102^{\circ}\). Izračunaj uglove trapeza.

 

4. Konstruiši jednakokraki trapez ako je duža osnovica \(6cm\) i krak \(4cm\) i ugao \(45^{\circ}\).

 

5. Dokaži da su naspramne stranice paralelograma jednake.

Pogledaj zadatke za I grupu: MKo6BGIII_247

MKo6BGIII_238

Matematički list br. 3, 2009/10

II grupa

1. U prazna polja upiši znak >, < ili = tako da dobiješ tačnu (ne)jednakost:

\(-0,8\)  ___  \(0\);  \(2,2\)  ___  \(2,02\);  \(-\frac{13}{8}\)  ___  \(-\frac{13}{7}\);  \(-2\frac{1}{4}\)  ___  \(-\frac{13}{5}\);  

 

2. Izračunaj:

a) \(-\frac{5}{6}+2\frac{2}{3}\);

b) \(-0,38-(-1,4)\).

 

3. a) Broj \(-\frac{1}{6}\) oduzmi od broja \(0,1\).

b) Od razlike brojeva \(0,2\) i \(-2\) oduzmi broj \(-2,6\).

 

4. Za \(a=-0,2, b=-2\) i \(c=\frac{1}{2}\) izračunaj: $$-c+b-a$$

 

5. Reši jednačine:

a) \(\frac{3}{4}+x=-1\frac{1}{8}\);

b) \(-0,2=a-0,5\).

Pogledaj zadatke za I grupu: MKo6BGIII_237

Vi ste ovde: Home Provera znanja Kontrolni zadaci III tromesečje VI razred