Pismeni zadaci

MKo7BGIII_252

Matematički list br. 4, 2009/10

II grupa

1. Ako je \(a-c=5\) i \(x=2,5\) koliko je \(4ax-4cx-20\)?

 

2. Reši nejednačinu: $$(5x-4)+5(5+2x)\leq 26$$

 

3. Izračunaj \(x\) ako je $$\frac{7-x}{3,2}=\frac{5}{3}$$

 

4. Ako je \(\frac{x}{y}=\frac{2}{3}\) izračunaj koliko je \(\frac{3x+5y}{2x+3y}\).

 

5. Posle sniženja od 16% košulja košta 1260 dinara. Koliko je ta košulja koštala pre poskupljenja?

Pogledaj zadatke za I grupu: MKo7BGIII_251

MKo7BGIII_251

Matematički list br. 4, 2009/10

I grupa

1. Ako je \(a+c=7\) i \(x=2,5\) koliko je \(5-2ax-2cx\)?

 

2. Reši nejednačinu: $$3(x-4)-(5-2x)>3,5$$

 

3. Izračunaj \(x\) ako je $$\frac{x-5}{2,5}=\frac{3}{5}$$

 

4. Ako je \(\frac{x}{y}=\frac{3}{4}\) izračunaj koliko je \(\frac{2x+3y}{5x+2y}\).

 

5. Posle poskupljenja od 13% košulja košta 1356 dinara. Koliko je ta košulja koštala pre poskupljenja?

Pogledaj zadatke za II grupu: MKo7BGIII_252

MKo7BGIII_239

Matematički list br. 3, 2009/10

I grupa

1. Sredi izraze:

a) \(3x^2+2x(x-4)\);

b) \((2a-1)(a+2)+a^2-3a-2\);

c) \((y+2)^2-(y+2)\).

 

2. Reši jednačinu: $$(x+2)(x-2)-x^2+4x=8$$

 

3. Rastavi na činioce:

a) \(5a^3+10a\);

b) \(9x^2-12x+4\);

c)\(25-4a^2\).

 

4. Uzračunaj vrednost izraza $$4a^2+4ab+b^2$$ za \(a=1,25,b=0,5\).

Pogledaj zadatke za II grupu: MKo7BGIII_240

MKo7BGIII_240

Matematički list br. 3, 2009/10

II grupa

1. Sredi izraze:

a) \(5a^2-a(3a-2)\);

b) \((x-3)^2-2x^2+3x+3\);

c) \((y+5)(3y+2)-(y+5)\).

 

2. Reši jednačinu: $$(3-y)(3+y)-6y+y^2=12$$

 

3. Rastavi na činioce:

a) \(9x^2-12x\);

b) \(9+12a+4a^2\);

c)\(16x^2-9\).

 

4. Uzračunaj vrednost izraza $$a^2-4ab+4b^2$$ za \(a=3,5,b=0,25\).

Pogledaj zadatke za I grupu: MKo7BGIII_239

MKo7BGIII_232

Matematički list br. 3, 2008/09

II grupa

1. Ako je \(A=2x-5\) i \(B=5-3x\) koliko je \(B^2+AB\)?

 

2. Popuni prazna mesta tako da se dobije tačna jednakost: $$(3\_-y\_)^2=\_x^2-\_\_\_+4\_^2$$

 

3. Zbir svih unutrašnjih uglova pravilnog mnogougla je \(2340^{\circ}\). Izračunaj spoljašnji ugao tog mnogougla.

 

4. Konstruiši pravilan četvorougao ako mu je poluprečnik opisanog kruga \(2cm\).

 

5. Nad svakom stranicom kvadrata konstruisani su sa spoljnje strane jednakostranični trouglovi. Izračunaj površinu i obim dobijene figure.

Pogledaj zadatke za I grupu: MKo7BGIII_231

Vi ste ovde: Home Provera znanja Kontrolni zadaci III tromesečje VII razred