Pismeni zadaci

MKo8BGIII_256

Matematički list br. 4, 2009/10

II grupa

1. Osnova pravilne četvorostrane piramide ima obim \(96cm^2\). Izračunaj površinu piramide ako je njena visina za \(8cm\) duža od od polovine osnovne ivice.

 

2. Osnovna ivica pravilne trostrane piramide je \(10cm\) a visina \(13cm\). Izračunaj površinu piramide.

 

3. Izračunaj površinu omotača pravilne šestostrane piramide čija je osnovna ivica \(12cm\) a bočna ivica \(10cm\)..

 

4. Od materijala čija je gustina \(7,8\frac{g}{cm^3}\) načinjena je pravilna četvorostrana piramida čija je masa \(470,4g\). Izračunaj osnovnu ivicu piramide ako je njena visina \(4cm\).

Pogledaj zadatke za I grupu: MKo8BGIII_255

MKo8BGIII_255

Matematički list br. 4, 2009/10

I grupa

1. Osnova pravilne četvorostrane piramide ima površinu \(144cm^2\). Izračunaj površinu piramide ako je njena visina za \(2cm\) duža od od polovine osnovne ivice.

 

2. Osnovna ivica pravilne trostrane piramide je \(6cm\) a visina \(\sqrt {6}cm\). Izračunaj površinu piramide.

 

3. Izračunaj površinu omotača pravilne šestostrane piramide čija je apotema \(12cm\) a visina \(6cm\).

 

4. Od materijala čija je gustina \(0,9\frac{g}{cm^3}\) načinjena je pravilna četvorostrana piramida čija je masa \(57,6g\). Izračunaj visinu piramide ako je njena osnovna ivica \(4cm\).

Pogledaj zadatke za II grupu: MKo8BGIII_256

MKo8BGIII_241

Matematički list br. 3, 2009/10

I grupa

1. Nacrtaj grafik funkcije $$y=-\frac{1}{2}x+1$$ i proveri da li mu pripadaju tačke \(A=(-4,3), B=(-2,2), C=(2,-1)\) i \(D=(4,0)\).

 

2. Popuni prazna mesta u tablici:

\(x\)
\(y=kx+2\)
-5
 
 
7
1
 
3
-7
7
 
 
15
12
 

 

3. Napiši eksplicitni oblik funkcije: $$\frac{3}{4}x-\frac{1}{2}y+0,2=0$$

 

4. Odredi sve vrednosti \(x\) za koje je funkcija $$y=-\frac{3}{5}x-6$$ pozitivna.

Pogledaj zadatke za II grupu: MKo8BGIII_242

MKo8BGIII_242

Matematički list br. 3, 2009/10

II grupa

1. Nacrtaj grafik funkcije $$y=\frac{1}{2}x-2$$ i proveri da li mu pripadaju tačke \(A=(-4,3), B=(-2,2), C=(2,-1)\) i \(D=(4,0)\).

 

2. Popuni prazna mesta u tablici:

\(x\)
\(y=-2x+n\)
 
-17
-4
 
 
-2
3
7
5
 
 
19
13
 

 

3. Napiši implicitni oblik funkcije: $$y=-\frac{2}{5}x+\frac{3}{4}$$

 

4. Odredi sve vrednosti \(x\) za koje je funkcija $$y=-3x+1,2$$ negativna.

Pogledaj zadatke za I grupu: MKo8BGIII_241

MKo8BGIII_234

Matematički list br. 3, 2008/09

II grupa

1. Date funkcije zapiši u eksplicitnom obliku i zaokruži broj ispred one čiji je grafik paralelan grafiku funkcije \(y=\frac{1}{3}x-4\)

1) \(x+3y+12=0\)

2) \(3y-x-12=0\)

3) \(3x+y=1\)

 

2. Zaokruži slovo ispred rastuće funkcije:

a) \(y=-\frac{3}{4}x+1\)

b) \(y-x+7=0\)

c) \(y=-4-+7x\)

 

3. Odredi \(p\) tako sa broj -3 bude nula funkcije \(y=(2-p)\cdot x-3\).

 

4. Tačke \(M=(3,0)\) i \(N=(0,-3)\) pripadaju grafiku funkcije \(y=kx+n\). Nacrtaj grafik te funkcije i odredi ugao između grafika i pozitivnog dela \(x\)-ose.

Pogledaj zadatke za I grupu: MKo8BGIII_233

Vi ste ovde: Home Provera znanja Kontrolni zadaci III tromesečje VIII razred